KARAYOLU TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ

ROAD TRAFFIC AND SAFETY ASSOCIATION - ANKARA

FACEBOOK'TA BİZİ TAKİP EDİN

Google+ 'DA BİZİ TAKİP EDİN

Ankara Valiliği'nin 14.01.2016 tarih ve 1761 nolu sayıları ile tüzük değişiklikleri incelenerek kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

 

KARAYOLU TRAFİK VE  YOL  GÜVENLİĞİ  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ(*) (Kod.Nu. 06-082-026)

 

      Madde-1. Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı "Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği " olup, kısa adı (KTYG)' dir.   Genel Merkezi Ankara' dır.  Dernek yurt içi ve dışında  şubeler ve temsilcilikler açabilir.

       Madde-2. Derneğin Amacı

a-Karayolu trafik ve yol güvenliğinde,temel unsurlar olan insan, araç ve yol  koordinasyonun dengeli olması ve geliştirilmesi için  mühendislik (yol), hukuk, eğitim, denetim,  ilk ve acil yardım, , insan hakları, istatistik ana bilim dallarında üniversiteler,kamu kuruluşları,belediyeler, özel kuruluşlar,sivil toplum kuruluşları ile tek başına veya birlikte  akademik veya uygulamalı araştırmalar veya anketler yapmak,projeler üretmek veya projelere ortak olmak, yerel, ulusal veya uluslararası raporlar yazmak ve uygulamaları takip etmek,

b-Trafik politikasının Ulusal anlamda  geliştirilmesinde sivil toplum olarak öncülük etmek,   çözümler üretmek, illerde toplumu bilinçlendirmek ve böylece trafik kazalarının en aza indirilmesi, can, mal ve hizmet kayıplarının önlenilmesine çalışmak,

c-Karayolu trafiği ile ilgili olarak kanunların ve yönetmeliklerin  toplumda  eksik uygulanmasından veya uygulanmamasından kaynaklanan imtiyazların ve  suiistimallerin önlenilmesine çalışmaktır.

d- 81 ilde görev yapan Fahri Trafik Müfettişlerinin daha verimli olmalarını sağlamak ve sistemi geliştirmek,

e-Dernek tüm aktivitelerinde kamu yararını esas aldığından   bağımsız ve tarafsızdır.

 

       Madde-3. Derneğin Çalışma Şekli ve Alanları

Dernek amacını gerçekleştirmek için,

a-Karayolu trafik ve yol güvenliğinde Bakanlıklar, Avrupa Birliği , DSÖ ,yerel yönetimler (belediyeler),Üniversiteler ve STK ile tek başına veya ortak projeler üretmek,paydaş veya destek olmak veya çalıştaylarına katılmak,amacıyla örtüşen yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi paylaşımında bulunmak,

b-Her türlü trafik hukuku ile ilgili düzenlemelerde Beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde hükümetlere, TBMM komisyonlarına ve üniversitelere görüş vermek ve İllerde trafik ve yol güvenliği ile ilgili komisyonlarda bulunmak,

c-Amacıyla örtüşen konularda yurt içi ve yurt dışı kamu veya özel sektörle işbirliği yapmak, ortak konferans veya panellere katılmak, tebliğ vermek,kampanyalar yapmak veya yaptırmak,

d-Trafik ve yol güvenliğinde toplumsal bilinci tabanda artırmak için ilk okul, orta ,lise ve üniversiteler düzeyinde kısa veya orta vadeli eğitim programları yapmak,dersler vermek,ayrıca kamu kuruluşları,meslek odaları,siyasi partiler,sendikalar ve STK personellerine aydınlatıcı konferanslar vermek,

e-Üyelerimiz veya yakınlarına trafik eğitimi, uygulamalı ilk yardım eğitimi güvenli sürüş ve ileri sürüş teknikleri eğitimi ve benzeri eğitimleri vermek veya verdirmek veya işletmek,

f- Trafik ve yol güvenliği alanında yurt içi ve dışında basılan kitap, dergi, tez, rapor, makale, karar veya görsel dokümanları toplayarak kataloglara göre ayırmak ve bir kütüphane kurarak Türkiye de topumun ve araştırmacıların yararına sunmak, Ayrıca trafik amaçlı web sitesi kurarak elektronik posta ile tüm kamu ve özel kurum ve kitlelere bu faaliyetlerini duyurmak,topluma danışmanlık hizmeti vermek,

          g-Tüm bu çalışmaları gerçekleştirmek için gerektiğinde vakıflar, federasyonlar kurmak veya kurulan bir federasyona dahil olmak,

        h-Dernek yukarıdaki amaçlarını gerçekleştirmek için MTSK kursları , ileri sürüş teknikleri,güvenli sürüş teknikleri kursları açmak açtırmak veya işletmek ,trafik muşavirliği, trafikte hukuk danışmanlığı,trafikte bilirkişilik yapmak,otopark ve benzeri işletmeler yapmak veya yaptırmak,gayrimenkul alım ve satımı,kiralama,araç alım ve satımı ve kiralama işlemi yapmak veya yaptırmak, trafik çocuk klüpleri kurmak veya işletmek,gelir getirici kampanyalar yapmak ,yurt içinde yolcu veya yük taşımacılığı yapmak,yaptırmak veya işletmek gibi işlemleri yapar.

 

 Madde -4.Derneğin Üyeleri

 

a-Asil Üyelik; Derneğin tüzüğünü okuyup  kabul eden karayolu trafik ve yol güvenliği alanında araştırma, geliştirme  ve proje hazırlayacak, sunacak bilgi ve alt yapıya sahip üniversite öğretim üyeleri, trafik ve direksiyon öğretmenleri, fahri trafik müfettişleri, sosyolog, psikolog, makine ve inşaat mühendisleri, otomotiv ve  trafik mühendisleri, tıp doktorları(İlk ve acil yardım,ortopedi,genel cerrah ve dahiliye), hukukçular, istatistik ve , eğitim uzmanları, yabancı dil bilimciler,iletişim uzmanları, basın mensupları veya derneğin amacı ile örtüşen kamu veya özel sektörde çalışan/ faaliyette bulunan en az lise mezunu  gerçek kişiler yazılı muracaat ile  derneğe üye olabilirler. Trafik ve yol güvenliğinde mal ve hizmet üreten, yolcu ve yük/eşya  taşımacılığı yapan dernek, vakıf, kooperatif ve şirketlerde yönetim kurulu kararı ile yazılı muracaat yaparak derneğe üye olabilirler. Tüzel kuruluşlar dernek genel kurulunda bir asıl   üye ile temsil edilirler.(Değişiklik 06.04.2010)

Kurucu üyeler derneğin ve genel kurulun asıl üyesidir. Üyeliğe başvuru 30 gün içerisinde sonuçlandırılarak yazı ile taraflara bildirilir.Her üye kendi rızası ile dernekten yazılı başvuru yapmak suretiyle ayrılabilir. Aidatını altı ay ödemeyen üyenin de üyeliği tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yine ödemez ise kendiliğinden düşer. Üyelikten çıkartılan üyenin ilk genel kurula itiraz etme hakkı mevcut olup, genel kurulun bu husustaki vereceği karar kesindir.

 

b-Onur Üyeliği; Trafik ve yol güvenliği alanında   görevli hükümet üyeleri ile  TBMM Komisyon üyeleri, Genel müdürler, valiler, İl Emniyet Müdürleri, Belediye  başkanları, , Üniversite rektörleri, İlgili enstitü ve bölüm başkanları, TŞOF Başkanı, derneğin Türkiye de gelişmesi ve kurumsallaşması için üye olamayıpta  ayni, nakti ve donanım desteği veren gerçek veya tüzel kişiler Derneğin onur üyesi olabilirler. Onur üyeleri için ayrı bir defter tutularak durumları ve bağışları izlenir. (Değişiklik 06.04.2010)

 

c-Dernekten Çıkma ve ÇıkarılmaAsil üyeler ve onur üyeleri kendi istekleri halinde yazılı başvuru yapmak suretiyle dernekten çıkabilirler.Dernekten çıkan veya çıkarılan üye  üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. 

Ayrıca;

Tüzük hükümlerine aykırı hareket edenler, Sürekli olarak verilen görevlerden kaçınanlar, dernek aleyhinde çalışanlar ve fesat çıkartanlar,  Etik olmayan davranışlarda bulunanlar, Dernekteki bilimsel çalışmalarda tarafsızlığını kayıp edenler, üyelik aidatlarını yazılı ihtara rağmen yapmayanlar gerekçesi de belirtilerek üyelikten yönetim kurulu kararı ile çıkartılırlar. 4.Maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında yazılı bulunan üyelerden alınan her türlü aidat, bağış ve hibeler ile araç ve gereç yardımı yapanların  ayrılmaları ,   ihraç edilmeleri ve vefatları halinde  kendilerine  veya varislerine hiçbir şey verilmez.

 

       Madde-5. Derneğin Organları

a-Genel kurul, b-Yönetim kurulu, c-Denetleme kurulu, d-Danışma Kurulu

e-Şubelerden   teşekkül eder.

 

       Madde -6 Genel Kurul

a-Çağrı usulü :Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Bu çağrı denetleme kurulu veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine de    olağanüstü olarak ta  yapılabilir. Yönetim kurulu, dernek   tüzüğüne  göre genel kurula katılamaya hak kazanan üyelerin listelerini düzenler. Genel kurul toplantıdan en az 15 gün önceden  günü , saati ve yeri de belli  olmak üzere mahalli bir gazete veya yazı ile duyurulduğu gibi elektronik posta ile de  üyelere duyurulur. Olağan ve olağanüstü toplantılarda çoğunluk sağlanamadığı hallerde ikinci toplantının yapılış şeklide yine aynı  şekilde yer, tarih ve saat belirtilerek tüm üyelere duyurulur. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki mesafe bir haftadan az 15 günden fazla olamaz.

b-Toplantı usulü ve oy kullanma şekilleri: Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt  çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.  Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul derneğe kayıtlı üyeler ile  şubelerden seçimle gelen delegelerden oluşur. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.  Kongreye katılan asil üyeler imza karşılığında oy kullanırlar.

Onur üyeleri ayrı bir yerde oturtulabilir. Bunların oy hakkı yoktur. Genel kurulda kararlar  katılanların salt çoğunluğu ile alınır Tüzük değişiklikleri ise katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınarak işleme konulur. Sonuçlar ve tüzük değişiklikleri 30 gün içerisinde usulüne uygun olarak Mülki amirliğe  bildirilir. Genel kurul her üç yılda bir olağan olarak Ekim ayında yapılır.

 

       Madde-7. Genel Kurulun Görevleri ve Tüzük Değişiklikleri

Genel Kurulun Görevleri aşağıdadır.

a-Yönetim ve denetim kurulu raporları ile mali raporları ibra veya red etmek,

b-Yıllık bütçeyi onaylamak,

c--Yeni yönetim ve denetim kurullarını  üç yıllığına seçmek,

d-Dernek tüzüğünün değiştirilmesine veya derneğin feshine karar vermek,

   Dernek, gelişen ve değişen şartlara göre olağan veya olağanüstü toplantı yaparak gündemli olarak tüzük değişikliği yapabilir. Değişiklikler eski ve yeni maddeler ayrı ayrı okunarak ve değişiklik gerekçeleri de anlatılarak oylanır.Tüzük değişikleri katılanların 2/3 kararı ile gerçekleştirilir.Yeni tüzük 30 gün içerisinde ilgili valiliğe bildirilir.

 e-Şubelerin açılmasına  ve kapatılmasına gerekçeleri de okunarak  karar vermektir.

 

       Madde-8. Yönetim Kurulu

Görev alanları  tüzükte yazılı bulunan yönetim kuruluna genel kurulca asıl üyeler arasından  üç yıl için  beş asil ve beş yedek üye seçilir.

Yönetim kurulu kendi arasından: 1-Genel Başkan , 1- Genel başkan yardımcısı (sayman ve idari işlerden sorumlu üye) 3 Genel başkan yardımcısı (bilgi, araştırma, proje)  seçerek ve onlara görevler dağıtarak icra eder.  Derneği genel başkan temsil eder. Genel başkanın olmadığı zamanlarda ise genel başkanın belirleyeceği genel başkan yardımcılarından bir tanesi bu görevi  vekil olarak yürüterek  temsil ve yönetim kuruluna' da  başkanlık eder. Yönetim kurulu  ayda bir normal olarak ve gerektiğinde  daha fazla  toplantıya çağrılabilir. Toplantılar da karar çoğunluk ile alınır. Toplantı gündemi görevli genel başkan yardımcısı tarafından 48 saat önceden üyelere e-posta, faks veya telefonla bildirilir. Gerekli özrü olmaksızın yönetim kurulu toplantısına üst üste üç defa katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden düşer. Üyeliği düşen veya istifa eden veya herhangi bir şekilde üyelikten ayrılan bir üyenin yerine  sırası ile  yedekten yönetim kuruluna görev için çağrılır. Yönetim kurulu derneğe karşı tüm faaliyetlerinden ve toplantılarından herhangi bir ücret veya benzeri bir menfaat sağlayamaz."  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-İş ve İşlemleri  dernek başkanın iştiraki ile  çift imza ve gerektiğinde tek imza ile yapmak,

2-Trafik kazaları ile ilgili mevzuat çalışmalarını takip etmek ve katkıda bulunmak, kazaların sebep ve sonuçları, değerlendirilmesi ve istatistiki bilgileri kamu oyuna aktarmak, hükümetlere öneriler ve projeler sunmak, Yurt içi ve dışı gözlem ve deneyleri topluma aktarmak,

3-Trafik kazalarından doğan insan hakları  ihlalleri ile ilgili önleyici çalışmalarda bulunmak,  gerektiğinde mahkemelerde müdahil avukat bulundurarak mağdur kişi veya ailelerin  haklarını savunmak,

4-Derneğin gelir ve gider dengelerini gözetmek, yıllık bütçeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,

5-Genel Kurul kararları doğrultusunda illerdeki şubelerin açılmasında gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kuruculardan bir tanesi bayan olmak üzere resmi işlemlerin tamamlanmasını yaptırmak veya genel kurul kararları doğrultusunda  kapatılmasına  dair yazılı  işlemleri tamamlamaktır. Şubelerle iletişim yazı ile birlikte  e-posta üzerinden de yapılır. E-posta üzerinden yapılan yazışmaların bir nüshası çıktı alınarak dosyasından saklanır.

6-Yönetim kurulu olarak Kanun gereğince  her yıl Nisan ayı içerisinde  Derneğin faaliyetleri, gelir ve gider durumları ile ilgili  bilgileri kapsayan  Genel başkan ve şubelerde başkanın imzalayacağı beyannameleri İl Dernekler Müdürlüğüne vermek, Dernek tüzüğü ve kanunlar çerçevesinde diğer işlemleri yapmak,

7-İllerde trafik ve yol güvenliği alanında eğitimli, bilgili , üyelik şartlarına haiz ve elektronik yazışmayı bilen üç kişinin (bir tanesinin bayan olması tercih sebebidir) yazılı müracaatı ile temsilcilikler açılmasına veya tüzük hükümlerine aykırı hareket edenlerin  kapatılmasına karar vermek ve işlemleri tamamlamaktır. Temsilciliklerle yazışmalarla birlikte elektronik sistemle de yazışmalar yapılır. Bir nüshası yazılı kayıtta saklanır. Birinci temsilcinin yüksek okul mezunu olması şarttır. Açılan temsilciliklerin listesi her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ve BM Türkiye Temsilciliğine bildirilir.

8-Derneğin ulusal anlamda çalışmaları kapsamında haber ve bilgilerini yazılı ve ya görsel basında tamamen veya kısmen izin almadan veya değiştirerek kullanan veya derneğin adından küçük değişiklikler yaparak benzerini kurarak kötü niyetli veya ticari maksatla faaliyette bulunan kişi veya kurumlara karşı uyarıcı çalışmalar yapmak veya davalar açmak veya açtırmak suretiyle derneğin hak ve menfaatlerinin  korunmasını sağlamaktır.

 

 

 

 

       Madde-9 Denetleme Kurulu ve iç Denetim

Denetleme kurulu , üç asil ve üç  yedek üye olmak üzere üç yıllığına genel kurulca seçilir. Dernek tüzüğüne ve dernekler kanunu hükümlerine göre yılda en az iki defa her türlü inceleme ve kontrollerini yaparak genel kurula sunulmak üzere raporlarını tanzim ederler.  Dernek genel merkezi ve şubeler gerektiğinde bağımsız denetim kurullarına veya üyelerden uzman bir ekibe  iç denetimde yaptırarak derneğin daha etkili ve verimli çalışmalarını sağlarlar veya raporlar yazdırabilirler. Denetleme kurulunun istemi üzerine her türlü belge, bilgi ve eklentilerin dernek yönetimince verilmesi ve yerine getirilmesi zorunludur.

 

       Madde-10 Şubelerin Açılması, Genel Merkezde temsilleri  ve Kapatılması

Tüzüğümüzün altıncı maddesi gereğince tercihen üniversitelerin trafik ve yol güvenliği ile ilgili enstitü ,bölüm veya ana bilim dalları bulunan illerde genel kurul kararına dayanılarak şubeler açılabilir. Şube açmak için asil üye şartlarını taşıyan ,tercihen bilgisayar kullanabilen en az üç kişinin başvurusu yeterlidir. Şube açma  yazılı başvuru ile yapılır. Başvurular 30 gün içerisinde yazılı olarak sonuçlandırılır.

Şubelerde  yönetim kurulu beş  kişiden oluşur. Bir başkan, bir başkan yardımcısı (sayman ve idari işlerden sorumlu)  üç  başkan yardımcısı (eğitim, araştırma, proje)   görev yaparlar. Şubelerde olağan olarak her üç yılda  bir Eylül ayında kongrelerini yaparlar. Ayrıca şube yönetim kurulu yedek üyeleri de bir o kadar seçilirler. Şubelerde denetleme kurulu üç  asıl üç yedek üyelerden oluşur. Genel Merkezde şubeler her 20 üye karşılığında (bir) üye ile temsil edilirler. Yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delegelerdir. Şube genel kurulları , merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önceden bitirilmek zorundadır. Genel merkez organlarına seçilen delegeler şubelerindeki görevlerinden ayrılmış sayılır.

Şubeler yönetim veya mali bakımından acze düştüklerinde,  genel kurullarınca veya Genel Merkez genel kurul kararları ile kapatılarak ilgili makamlara da bildirilir. Gerekli görüldüğü takdirde genel merkez genel kurulunca şube yönetim kurulu azledilerek 15 gün içerisinde yenisini  yazı ile atayabilir.  Şubeler  kapandığında tüm mal varlığı Genel merkeze intikal eder. Şubelerin çalışması ana tüzüğümüz ve burada hüküm bulunmadığı halde ise 5253 Sayılı Dernekler Kanunu gereğince yapılır.

 

       Madde-11. Derneğin Gelirleri ve iç Borçlanma

Derneğin gelirleri aşağıdaki şekilde yapılır.

a-Giriş ve üye aidatları ile  bağışlardan, her türlü yapılacak etkinliklerden, sosyal faaliyetlerden,

b-Dernek Şube gelirlerinin 1/4,den,(yeni açılan şubelerden bir yıl aidat alınmaz. Dernek devlet bütçesinden yardım aldığı takdirde ihtiyaca göre şubelere de yardım edebilir.)

c-Derneğin mal varlıklarından , telif, tercüme, eğitim, bilirkişilik, yayın, ve ticari işletmelerden, danışmanlık , trafik müşavirliği, trafik sigorta acenteliği veya temsilciliği hizmetlerinden, sponsor kuruluşlardan ,projelerden,

d-Yardım toplama mevzuatına göre toplanacak  bağış ve yardımlardan, derneğin işlettiği tesis veya lokallerden , sendikalardan, meslek odalarından ve aynı amacı taşıyan sivil toplum kuruluşları olan dernek ve vakıflardan,

e-Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden  ayni veya nakti yardım alması önceden mülki idare amirliğine bildirilir. Nakti yardımlar  Derneğin banka hesaplarına yatırılır.

f-Yukarıda sayılan tüm gelirlerin en az % 80 ni 2.nci madde  de yazılı amaçlar için kullanılmak zorundadır.

Derneğe giriş  bir TL. . olup, yıllık üye aidatı on iki TL. dir. Ancak bu miktar  yapılan genel kurullarda günün şartlarına göre artırılabilir. Derneğin yukarıda sayılan gelirleri giderleri karşılayamaz ise, gerektiğinde gerçek kişi veya tüzel kuruluşlardan borç alınabilir. Bunun gerekçesi, miktarı ve alınma koşulları  yönetim kurulunca belirlenerek karar defterine yazılır.

 

       Madde-12. Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, mevzuatta o yıl için belirtilen limiti aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri, 2-Üye Kayıt Defteri: 3-Evrak Kayıt Defteri, 4-Demirbaş Defteri, 5-İşletme Hesabı Defteri: 6-Alındı Belgesi Kayıt Defteridir.

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Kullanılma esasları Dernekler yönetmeliğinde  belirlenen esaslara göre yapılır.

 

       Madde-13 Yetki Belgesi-Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya derneğin banka hesabına yatırırlar. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir. Dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

       Madde-14. Taşınmaz Mal Edinme

Dernek amacını gerçekleştirmek için genel kurul kararıyla taşınmaz malı bağış veya satın alma yoluyla edinebilir veya bunu satabilir.

Derneğe satın alınan veya bağışlanan veya vasiyet yolu ile geçen  taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescil edildikten sonra bir ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

     

       Madde -15. Derneğin Sandık Kurması ve Lokal Açması

Dernek 5253 sayılı Dernekler Kanununun ilgili maddesi gereğince yardım sandığı kurabilir. Ayrıca üyelerine daha aktif bir çalışma ve dinlenme ortamı içinde önceden izin almak kaydıyla tesis veya lokal açabilir veya işletebilir.

 

       

Madde-16. Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiyesi

Genel kurul da üye tam sayısının 2/3 nün isteği ile dernek fesih edilir.  Derneğin feshi 7 gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih halinde derneğin menkul, gayrimenkul ve haklarının devri ile  ilgili borçları var ise ödendikten sonra kalan kısmı  Türk Kızılayı'na veya  trafik ve yol güvenliği alanında Ankara'da kurulmuş aktif bir STK kuruluşuna verilebilir. Tasfiye işlemleri  son yönetim kurulundan oluşan tasfiye kurulunca yapılarak defter ve kayıtlar beş yıl saklanır 

 

       Madde-17 Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller

Tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

       Geçici Madde-1. Derneğin Adresi

Derneğin adresi yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir. Bu değişiklik en geç 30 gün içerisinde mahallin mülki amirliğine  yazılı olarak bildirilir.

 

       Geçici Madde -2. Derneğin Amblemi

Derneğin amblemi; bir daire içerisinde karayolu trafik ve yol güvenliğinde esas unsurlar olan yukarıdan aşağıya doğru bir  karayolu ve bunun sağ tarafında araç ve sol tarafında anne, baba ve çocuk üç insan figüründen ibarettir. Dairenin iç tarafı açık kırmızı renk ve dışında da Derneğin ismi yazılıdır. Aynısı ve benzeri kopyalanarak kullanılamaz.

 

 

       Geçici Madde-3. Derneğin Uyarı Sloganları

Genel Merkez, şubeler ve temsilcilikler tüm çalışmaların da  bilgi, uyarı ve tanıtım olarak  aşağıdaki sloganları kullanırlar. 1-Herkes için can ve mal güvenliği,2,Trafik medeniyettir.3-Trafikte kayıp ettiğimiz anne ve babaların bir yedeği yoktur.4-Havada uçan kuşların dahi bir trafik düzeni vardır.5-Emniyet kemeri masraf yapmadan hayat kurtarır.,6-Trafik hayattır, hayatta çok değerlidir.,7-Hız yapmak ölüme, sabırlı olmak mutluluğa götürür.8-Kaliteli sürücü, Kaliteli yol, Kaliteli denetim. Sloganlarımız izin almak veya açıkça  kaynak gösterilmek suretiyle kişi ve kurumlarca kullanılabilir.

 

    Geçici Madde-4 Danışma Kurulu

Derneğimizin  çalışmalarında, teorik veya uygulamalı bilgisi ve tecrübesi olan veya mesleki bilgisi olupta Derneğin çalışmalarında, teşkilatlanmasında veya ihtiyaçlarının giderilmesinde  katkısı olacaklar dernek üyesi olmak şartıyla  danışma kuruluna üç yıllığına  seçilirler. Danışma Kurulu üye sayısı beş asıl ve beş yedek olmak üzerere10  kişidir. Kendi aralarında senede her altı ayda bir toplantı yaparlar ve kararlarını veya görüşlerini Yönetim kuruluna bildirirler. Danışma kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmez

 

DERNEĞİN KURUCULARI

Adı Soyadı

Görevleri

Kimliği ve Adresleri

İhsan MEMİŞ

Trafik Öğretmeni, Fahri Trafik Müfettişi

TC. Ankara

Semih BAYDAR

Trafik Öğretmeni, Fahri Trafik Müfettişi

TC. Ankara

Bülent Nabi KUYUMCU

Trafik Öğretmeni, Fahri Trafik Müfettişi

TC. Ankara

Elif MEMİŞ

Fahri Trafik Müfettişi

TC. Ankara

Adnan YILDIRIM

Sağlık Bak.Üst Korrdinatörü

TC. Ankara

Metin ERSÖZ

Sağlık Bak.Baş Müfettişi

TC. Ankara

Osman DURAN

Trafik Öğretmeni, Fahri Trafik Müfettişi

TC. Ankara

Mustafa UYSAL

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müfettişi

TC. Ankara

Melih Yakup MEMİŞ

Türk Telekom-Pilot

TC. Ankara

 

 

 

 

YASAL KORUMA

Derneğin ve resmi www.trafik.org.tr web sitesinin isim, marka ve logo hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman ve eserlere ait bütün hakları saklıdır. Site içersindeki hiçbir yazı, doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, her ne suretle olursa olsun görsel ve yazılı basında, başka yerlerde yayınlanamaz ve kullanılamaz. Site içinde yer verilen eser ve çalışmaların bütün hakları derneğimize ait olup izin alınması ve kaynak gösterilmesi şartıyla kişi veya kurumlarca kullanılabilir. Sitede yayımlanan eserlerin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu eser sahiplerine aittir. Bu hususlara aykırı hareket edenler hakkında bütün yasal haklarımız saklıdır.

TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ MURACAAT veya DANIŞMA TELEFONLARI
Polis: 155, Jandarma: 156, İlk ve Acil yardım: 112, Karayolları: 159
Sigorta Fonu (İstanbul: 0212 324 1950, Ankara: 0312 204 6414)
Güvence Hesabı: 0212 324 4500

ÖNERDİĞİMİZ YERLİ ve YABANCI TRAFİK SİTELERİ

Türk Sürüş AkedemisiMesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi Türkiye Şoförler ve Otomotivciler Federasyonu Association for Safe International Road Trawel European Federation of Road Traffic Victims National Association of Women Higways Safety Leaders Marmara Nakliyeciler Terminali Frenteknik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Karayolları Genel Müdürlüğü International Road Federation