KARAYOLU TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ

ROAD TRAFFIC AND SAFETY ASSOCIATION - ANKARA

FACEBOOK'TA BİZİ TAKİP EDİN

Google+ 'DA BİZİ TAKİP EDİN

Milli Eğitim Bakanlığından

ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKLARI YÖNETMELİĞİ

(İçişleri Bakanlığı-16.06.1985-18786-Yür. Kaldırıldı)

(Milli Eğitim Bakanlığı-24.10.1998-23503)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, "çocuk trafik eğitim parkları"nın yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma usul ve esaslarını, ilgili kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2- Bu Yönetmelik; daha önce açılmış olan çocuk trafik eğitim parkları ile açılacak olan çocuk trafik eğitim parklarında yapılacak eğitim faaliyetlerinin; konuları ve yöntemlerini, kullanılacak eğitim araç ve gereçlerini, trafik eğitimcisi olarak görevlendirilecek personelin nitelik ve niceliklerini, bu tesislerin bakım-onarım ve korunması ile seyyar çocuk trafik eğitim parklarının işletilmesine ilişkin esasları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 124 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

       a) Bakanlık                                : Milli Eğitim Bakanlığı'nı,

       b) Milli Eğitim Müdürlüğü                : İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğünü,

       c) Mahalli İdareler                        : Belediyeler ve il özel idarelerini,

       d) Park                                        : Sabit veya seyyar çocuk trafik eğitim parklarını,

       e)Çocuk Trafik Eğitim Parkı                : Okul öncesi ve okul çağı çocuklarının trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacı ile yaptırılan ve yaptırılacak olan sabit veya seyyar çocuk trafik eğitim parkını,

       f) Sabit Çocuk Trafik Eğitim Parkı        : Okul öncesi ile ilk ve ortaöğretim çocuklarının trafik kurallarını öğrenmeleri ve alışkanlık kazanmalarını sağlamak amacı ile yaptırılan ve yaptırılacak olan çocuk trafik eğitim parkını,

       g) Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkı        : Okul öncesi ve okul çağı çocuklarının trafik kurallarını öğrenmek amacıyla, sabit tesislerin yanı sıra ihtiyaç duyulan, okul ve diğer yerlerde öğrencilerin istifadelerine sunulmak üzere, muhtelif eğitim araç ve gereçleri ile donatılmış seyyar araç ile okul bahçesi, spor salonu, fuar, sergi ve panayır gibi açık ve kapalı alanlara her zaman kuulabilecek eğitim tesisini,

       h) Trafik Eğitim Personeli                : Çocuk trafik eğitim parklarında yapılacak uygulamalarda görevlendirilmek üzere yetiştirilmiş trafik zabıtası personelini,

       ı) Araç ve Gereç                        : Çocuk trafik eğitim parklarında uygulanacak eğitim programlarının öğretilmesi ve uygulanması sırasında eğitimin yararını artıracak nitelikte, göze ve kulağa hitap eden araçlar ile uygulamada kullanılacak diğer trafik eğitim araç ve gereçlerini,

       i) Ek Tesisler                                : Sabit çocuk trafik eğitim parkı bütünü içinde yer alan; araç ve gereçlerin korunmasına uygun; depo ilk yardım odası, tuvalet ve benzeri tesisleri,

       j) Bakım-Onarım                        : Parkın tüm tesisleri ile eğitim araç ve gereçlerinin bozulması halinde bunların onarımlarının yapılmasını veya yaptırılmasını,

       İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çocuk Trafik Eğitim Parklarının Amacı, Görevli Kuruluşlar ve Görevler

       Çocuk Trafik Eğitim Parklarının Amacı

       Madde 5- Çocuk trafik eğitim parklarının amacı; okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerine derslerde öğrendikleri teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vermek, okul dışında her an karşı karşıya kalınan trafik ortamını parklarda gerçekleştirerek trafik kurallarına uygun davranış kazandırılmasına, böylece trafik kültürünün oluşmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesine yardımcı olmaktır.

       Görevli Kuruluşlar

       Madde 6- Bu Yönetmelikte belirtilen çocuk trafik eğitim parklarının yaptırılması, hizmete açılması ve eğitim yönünden işletilmesine ilişkin görevler; Bayındırlık ve İskan ve İçişleri Bakanlıkları ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından yürütülür.

 

Bakanlığın Görevleri

       Madde 7- Milli Eğitim Bakanlığı merkez, il ve ilçe kuruluşlarının çocuk trafik eğitim parkları ile ilgili görevleri şunlardır;

a) Eğitim parklarında uygulanacak trafik eğitimi programının eğitim-öğretim yılı içinde okul öncesi çocukları ile ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin yararlanacağı şekilde planlamasını yapmak ve aksatılmadan uygulanmasını sağlamak için her türlü önlemi almak ve aldırtmak,

       b) Okul idarelerinin bu programlara uymasını ve öğrencilerin parka getirilme ve görüşülme hizmetlerinin en sağlıklı şekilde yapılmasını sağlamak,

c) Öğretmenlerin ve öğrencilerin park kurallarına uymalarını sağlamak,

d) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

İçişleri Bakanlığının Görevleri

       Madde 8- İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü merkez, il, bölge ve ilçe trafik kuruluşlarının çocuk trafik eğitim parkları ile ilgili görevleri şunlardır;

a) Parktaki uygulama için yeter sayıda üniformalı personel görevlendirmek,

b) Parklarda görevlendirilecek trafik zabıtası personelinin eğitimini yaptırmak.

       Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'nın Görevleri

       Madde 9- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının çocuk eğitim parkları ile ilgili görevleri şunlardır;

a) İl özel idareleri ile belediyelerin yapmakta olduğu veya gerçek ve tüzel kişileri yapma izni verdiği parkların asfaltlama, işaretleme gibi ihtiyaçlarını, çalışma programı aksatılmadığı sürece ve bedeli mukabilinde protokol yapılmak suretiyle karşılamak ve imkanlar dahilinde destek olmak.

b) Parklarla ilgili teknolojik gelişmeleri izleyerek tesbit etmek ve bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde çalışmalar yapmak,

c) Seyyar trafik çocuk eğitim parklarında bulunması gerekli araç, gereç, işaret ve çizgi standartlarını tespit etmek.

Belediyelerin Görev ve Yetkileri

Madde 10- Belediyelerin parklarla ilgili görevleri şunlardır;

a) Okul öncesi ve okul çağı çocukların sayısı göz önüne alınmak suretiyle mahalli ihtiyaçlara göre çocuk eğitim parklarını bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapmak,ücretsiz olarak kullanıma sunulmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından yaptırılmasına izin vermek,

b) İzin verdiği gerçek ve tüzel kişilere; arsa temini, park inşası ve diğer çalışmalarında yardımcı olmak, parkın Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yaptırılmasını ve korunmasını sağlamak,

       c) Gerek belediyelerce, gerekse izin vermixş olduğu gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılan parkların, her zaman trafik eğitimi yaptırılabilecek şekilde, yolları, işaretleri ile diğer ek tesislerin bakım ve onarımlarını gözden geçiren hizmete hazır halde bulundurmak,

       d) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

       İl Özel İdarelerinin Görevleri

       Madde 11- İl özel idarelerinin parklarla ilgili görevleri şunlardır;

       a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre çocuk trafik eğitim parkı yapmak, donatmak, işletmek, korumak ve eksiklerini tamamlamak,

       b) Bizzat yaptırılacak ya da belediyelere ve belediyelerin park yapmalarına izin verdiği gerçek ve tüzel kişilere arsa temin etmek veya temininde yardımcı olmak,

       c) Parklarda kullanılacak olan trafik araç ve gereçlerinin temin edilmesini sağlamak,

       d) Bu Yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

       Çocuk Trafik Eğitim Parkı Eğitim ve Denetim Komisyonu

       Madde 12- Çocuk trafik eğitim parklarının kuruluş amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit amacıyla yılda en az 2 defa, çocuk trafik eğitim parkının bulunduğu mahallin mülki amiri veya görevlendireceği birisinin başkanlığında Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan ve İçişleri Bakanlıklarının mahalli temsilcilerinden oluşan bir komisyon teşkil edilir.

       Komisyonun sekreterya hizmetleri milli eğitim müdürlüğünce yürütülür. Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır;

       a) Parktaki uygulamaların amaca uygunluğunu tespit etmek ve denetlemek,

       b) Parkın yönetilmesinin ve işletilmesinin yönetmelik hükümlerine uygunluğunu araştırmak ve denetlemek,

       c) Yeni yaptırılacak parkın yeri ve özellikleri konusunda görüş bildirmek,

       d) Parkın yaptırılmasında ve işletilmesinde karşılaşılan aksaklıkları tespit etmek ve giderilmesi için önlemler almak, aldırtmak,

       e) Parkta görevlendirilen trafik eğitim personelinin, pratik eğitimde karşılaştıkları aksaklıkları içeren raporları incelemek ve bu aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

       f) Önerilerinin de yer aldığı raporu Bakanlığa göndermek,

       g) Bu yönetmelikle verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çocuk Trafik Eğitim Parklarının Özellikleri ve Donanımı

Çocuk Trafik Eğitim Parklarının Özellikleri

       Madde 13- Çocuk trafik eğitim parklarının kurulacağı yerin seçiminde, tesisin yapılmasında, gerekli görülen trafik işaret, cihaz ve levhaların yerleştirilmesinde ve ek tesislerin inşa edilmesinde aşağıdaki kriterler ve esaslar uygulanır.

       a) Arsa seçimi: Çocuk trafik eğitim parkı arsası;

       1) Mümkün olduğu kadar fazla sayıda okul tarafından kullanılmaya uygun uzaklıkta olacaktır.

       2)Ulaşıma elverişli, çocukların gidiş ve gelişlerinde kamu taşıtlarından her zaman yararlanabilecekleri bölgelerde olmalıdır.

       3) Su, elektrik, kanalizasyon gibi hizmetlerin getirilebileceği durumda olmalıdır.

       4) En az 4000 m² olmalıdır.

       b) Proje: Standart bir çocuk trafik eğitim parkında uygulanacak teknik esaslar Bakanlıkça hazırlanacak projede gösterilir.

       Park arsasının dikdörtgen biçimde olması esastır.

       Ancak, temin edilen arsanın durumuna göre, park projesi de dikkate alınarak aplikasyon çalışmaları sırasında projede milli eğitim müdürlüğünün onayıyla gerekli değişiklikler yapılabilir.

       Çocuk trafik eğitim parklarında projeye uygun şekilde trafik işaret levhalarının, ışıklı cihazların, yol çizgileri ve benzeri tesislerin bulundurulması zorunludur.

       c) Ek tesisler: Çocuk trafik eğitim parklarında eğitim pistinin dışında;

       1) Eğitim parkındaki eğitim araç ve gereçlerinin dış etkenlerden korunması ve muhafazası için yaptırılacak yeterli büyüklükte depo,

       2) Parka gelen öğrencilerin uygulamalı eğitimi izleyeceği bir kaç kademeli olarak inşa edilmiş  tribün,

       3) Trafik eğitim personelinin, parktaki uygulamalı eğitime katılanları denetlemesi, yönlendirmesi ve gerektiğinde ikaz edilebilmesi amacıyla pistin her tarafını görebileceği denetleme kulesi,

       4) Yeter sayıda tuvalet,

       bulunması zorunludur.

       Araç ve Gereçler

       Madde 14- Parktaki teorik ve pratik trafik eğitiminin amaca uygun bir şekilde yapılmasını temin için parklarda bulundurulması ve kullanılması gereken eğim araç ve gereçleri şunlardır;

       a) Minyatür eğitim otosu: Dört tekerlekli, pedalla hareket edebilen, fren tertibatı bulunan, direksiyonla idare edilen, oturma yeri ayarlı olan, özel imal edilmiş bir araçtır.

       Her parkta en az  altı adet bulundurulacaktır.

       b) Bisiklet: 14 yaşına kadar olan çocukların kullanabileceği, oturma yeri ayarlı iki veya üç tekerlekli bisiklettir.

       Her parkta en az altışar adet bulundurulacaktır.

       c) Eğitici levha ve tablolar: Göze hitap eden, özel olarak yaptırılmış trafikle ilgili gereçlerdir.

       d) Bez numaralar: Trafik eğitim personelinin öğrencileri tanıması ve ayırdedebilmesi amacıyla, siyah rakamlar bulunan, sırt ve göğüse takılacak şekilde yapılmış numaralardır. Bezler üzerindeki numaralar, rakamla 1'den 40'a kadar olacak ve her parkta çift seri bez numara bulundurulacaktır.

       e) Megafon: Trafik eğitim personelinin öğrencileri yönlendirmesi amacı ile bulundurulacak ve kulanılacaktır.

 

       f) İlk yardım malzemesi: Gereken hallerde kullanılmak üzere her parkta bir ecza dolabı ile bunun içinde acil yardımda kullanılacak nitelik ve miktarda sağlık gereci bulundurulması zorunludur.

YASAL KORUMA

Derneğin ve resmi www.trafik.org.tr web sitesinin isim, marka ve logo hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman ve eserlere ait bütün hakları saklıdır. Site içersindeki hiçbir yazı, doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, her ne suretle olursa olsun görsel ve yazılı basında, başka yerlerde yayınlanamaz ve kullanılamaz. Site içinde yer verilen eser ve çalışmaların bütün hakları derneğimize ait olup izin alınması ve kaynak gösterilmesi şartıyla kişi veya kurumlarca kullanılabilir. Sitede yayımlanan eserlerin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu eser sahiplerine aittir. Bu hususlara aykırı hareket edenler hakkında bütün yasal haklarımız saklıdır.

TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ MURACAAT veya DANIŞMA TELEFONLARI
Polis: 155, Jandarma: 156, İlk ve Acil yardım: 112, Karayolları: 159
Sigorta Fonu (İstanbul: 0212 324 1950, Ankara: 0312 204 6414)
Güvence Hesabı: 0212 324 4500

ÖNERDİĞİMİZ YERLİ ve YABANCI TRAFİK SİTELERİ

Türk Sürüş AkedemisiMesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi Türkiye Şoförler ve Otomotivciler Federasyonu Association for Safe International Road Trawel European Federation of Road Traffic Victims National Association of Women Higways Safety Leaders Marmara Nakliyeciler Terminali Frenteknik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Karayolları Genel Müdürlüğü International Road Federation