KARAYOLU TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ

ROAD TRAFFIC AND SAFETY ASSOCIATION - ANKARA

FACEBOOK'TA BİZİ TAKİP EDİN

Google+ 'DA BİZİ TAKİP EDİN

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ VE DEĞİŞİKLİKLERİ

 

 (01.05.1997-22976),(Değ.1:15.11.1997-23171),(Değ.2:24.11.1999-23886), (Değ.3:09.02.2000-23959), (Değ.4:27.11.2001-24596),(Değ.22.12.2003-25324)

 

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

Genel Hükümler

 

       Amaç

       Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; fahri trafik müfettişi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer esas ve usulleri belirlemektir.

      

       Kapsam

       Madde 2- Bu Yönetmelik, fahri trafik müfettişliği görevinin verilmesi ve iptali ile kural ihlali yapan sürücüler hakkında trafik suçu tespit tutanağı düzenlenmesini ve bu tutanağın en yakın trafik birimlerine gönderilmesiyle birlikte, yapılacak olan uygulamanın esas ve usullerini kapsar. (24.11.1999-23886)

      

       Hukuki Dayanak

       Madde 3- Bu Yönetmelik; 4199 sayılı Kanunla değişik 2918 sayıIı Karayolları Trafik Kanununun Ek- 6'ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

      

       Tanımlar

       Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Yüksek Kurul     : Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunu,

Bakanlık            : İçişleri Bakanlığını,

Trafik Kurulu     : Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunu,

Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü,

Müfettiş            : Fahri Trafik Müfettişini,

Tutanak            : Trafik Suçu Tespit Tutanağını, (24.11.1999-23886)

 

       İfade eder.       

 

İKİNCİ  BÖLÜM

Müfettişlerde Aranacak Şartlar, Müracaat

ve Değerlendirme Esas ve Usulleri

      

       Aranacak Şartlar

       Madde 5- Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

       a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

       b) En az kırk yaşında olmak,

       c) En az yüksekokul mezunu olmak, (24.11.1999-23886)

       d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

       e) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak (27.11.2001-24596)       

       f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

       g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

       h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

 

       Müracaat

       Madde 6- Bu Yönetmelikteki şartları haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanlar, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu il valiliğine müracaat ederler. (24.11.1999-23886)

 

       Müracaatların Kabulü  ve Değerlendirilmesi

       Madde 7- Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.

       Kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, EK-1'deki liste halinde Bakanlığa gönderilir.

       Trafik kurulunca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenlere ilişkin listeler Yüksek Kurulun onayına sunulur.

       Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir ve EK-2'de gösterilen "Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi" düzenlenerek verilir.

       Trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırma ve çalışma yapanlar ile trafiğe hizmet etmiş olanlar ve bulundukları görev, mesleki deneyim ve nitelikleri itibariyle müfettiş olarak görevlendirilmelerinde yarar görülenlerin isimleri de, Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlara bakılmaksızın Trafik Hizmetleri Başkanlığının teklifi Emniyet Genel Müdürünün uygun görüşü ile Yüksek Kurulun onayına sunulur. Bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumları ikamet ettikleri il valiliklerine bildirilerek kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilir ve  eğitime tabi tutulmazlar. (15.11.1997-23171)

       Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında görev yapanlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfında rütbeli olarak görev yapanlar, bu görevleri yaptıktan sonra ayrılanlar ile emekli olanlar; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki şartlara bakılmaksızın Trafik Hizmetleri Başkanlığının teklifi ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile fahri trafik müfettişliğine seçilirler. Bu şekilde müfettiş seçilenlerin durumları ikamet ettikleri il valiliklerine bildirilerek, kendilerine fahri trafik müfettişliği kimlik belgesi verilir ve eğitime tabi tutulmazlar. (24.11.1999-23886)     

       Bu işlemlere ilişkin görevler, illerde Tescil birimlerince, merkezde Kurullar Şube Müdürlüğünce yürütülür.

 

       Eğitim

       Madde 8- Müfettişlerin eğitimi;

       Yüksek Kurul tarafından müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulurlar.

       Hazırlıkları tamamlanmış eğitim programlarına  katılmayanlara müfettişlik kimliği  verilmez.

 

       Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

       Madde 9- (24.11.1999-23886) Müfettişler;

       a) Tespit ettikleri kural ihlallerine ilişkin olarak EK-3'teki tutanağı düzenledikten sonra, bir hafta içerisinde en yakın trafik birimine teslim ederler.

       b) Trafik güvenliği ile ilgili görüş  ve önerileri bildirebilirler.

       c) Yer ve zamanla sınırlı olmayıp, ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.

       d) Görevlerini yürütürken, adil ve tarafsız olmak zorundadırlar.

       e) Araç durduramaz, sürücülerle muhatap olamaz, belge veya evrak kontrolü yapamazlar.

      

       Sorumluluk

       Madde 10- Görevini kötüye kullandığı tespit edilen ve Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere aykırı olarak işlem yapan müfettişler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 6'ncı maddesi hükmü uyarınca iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası ile cezalandırılırlar. Ayrıca, bunların yargılanmaları tabi oldukları esaslara göre yapılır.

 

       Müfettişlik Görevinin Sona Erdirilmesi

       Madde 11- Müfettişlik görevi aşağıda sayılan hallerin herhangi birisinin mevcudiyetinde sona erdirilir.

       a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartlardan herhangi birini kaybedenler.

       b) Ayrıma isteğinde bulunanlar.

       c) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince mahkemeye sevki yapılanlar.

       d) Müfettişlik kimliğini, kendilerine muafiyet kazandırmak amacıyla kullananlar.

       e) Yetkilerini, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin haricinde kullandığı tespit edilenler.

       f) Trafiğin denetimi ve yönetimiyle yetkili kişilere görevleri esnasında müdahalede bulunanlar.

       g) Herhangi bir trafik suçu veya başka bir suç nedeniyle sürücü belgesi geçici bir süre geri alınanlar ile sürücü belgesi iptal edilenler. (15.11.1997-23171)

       h) mülga (27.11.2001-24596)

       Görevin sona erdirilmesi işlemleri, belgeyi tanzim eden valiliklerce yapılır ve Bakanlığa bildirilir.

      

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

       Müfettiş Sayısı

       Madde 12- - Her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam  motorlu araç sayısının binde iki oranında tespit edilir." (Değ.22.12.2003-25324)

 

       Tutanak Düzenlenmesine Dair İşlemler

       Madde 13- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre müfettişlerce tanzim edilerek tescil kuruluşlarına iletilen tutanaklar hakkında, Trafik Kanununun 116 ncı ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

 

       Yürürlük       

       Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

       Yürütme

 

       Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

YASAL KORUMA

Derneğin ve resmi www.trafik.org.tr web sitesinin isim, marka ve logo hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman ve eserlere ait bütün hakları saklıdır. Site içersindeki hiçbir yazı, doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, her ne suretle olursa olsun görsel ve yazılı basında, başka yerlerde yayınlanamaz ve kullanılamaz. Site içinde yer verilen eser ve çalışmaların bütün hakları derneğimize ait olup izin alınması ve kaynak gösterilmesi şartıyla kişi veya kurumlarca kullanılabilir. Sitede yayımlanan eserlerin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu eser sahiplerine aittir. Bu hususlara aykırı hareket edenler hakkında bütün yasal haklarımız saklıdır.

TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ MURACAAT veya DANIŞMA TELEFONLARI
Polis: 155, Jandarma: 156, İlk ve Acil yardım: 112, Karayolları: 159
Sigorta Fonu (İstanbul: 0212 324 1950, Ankara: 0312 204 6414)
Güvence Hesabı: 0212 324 4500

ÖNERDİĞİMİZ YERLİ ve YABANCI TRAFİK SİTELERİ

Türk Sürüş AkedemisiMesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi Türkiye Şoförler ve Otomotivciler Federasyonu Association for Safe International Road Trawel European Federation of Road Traffic Victims National Association of Women Higways Safety Leaders Marmara Nakliyeciler Terminali Frenteknik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Karayolları Genel Müdürlüğü International Road Federation