KARAYOLU TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ

ROAD TRAFFIC AND SAFETY ASSOCIATION - ANKARA

FACEBOOK'TA BİZİ TAKİP EDİN

Google+ 'DA BİZİ TAKİP EDİN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

 

          Kanun Numarası                 : 3465

          Kabul Tarihi                        : 28/5/1988

          Yayımlandığı R. Gazete       : Tarih : 2/6/1988,   Sayı : 19830

          Yayımlandığı Düstur            : Tertip : 5,   Cilt : 27,   Sayfa :

             Amaç

             Madde 1 - Bu Kanunun amacı, özel hukuk hükümlerine tabi ve sermaye şirketi statüsüne sahip sermaye şirketlerinin; otoyollarının ve üzerindeki bütün tesislerin yapımı, bakımı, işletilmesi ile görevlendirilmesine ve süresi sonunda yol ve tesislerin Karayolları Genel Müdürlüğüne devrine ait esasları düzenlemektir.

             Kapsam

            Madde 2 - Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen şirketlere, bütün tesisleri ile otoyolun veya diğer otoyollardaki yolculukla ilgili tesislerin yapımı, bakımı ve işletilmesi görevinin verilmesi; sözleşme, süre, geçiş ücreti tarifesi ve görevin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

             Tanımlar

             Madde 3 - Bu Kanunda geçen deyimlerden;

             a) Bakan; Bayındırlık ve İskan Bakanını,

             b) Bakanlık; Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

             c) Genel Müdürlük; Karayolları Genel Müdürlüğünü,

             d) Otoyol; üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayolunu,

             e) Bakım İşletme Tesisi; bakım ve işletme gibi yolla ilgili yapı ve tesisleri,

             f) Yolculukla ilgili hizmet tesisleri; otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri,

             g) Görev yeri; tespit edilen belirli güzergahtaki, bütün tesisleriyle birlikte otoyolun bulunduğu yeri,

             h) Görevli şirket; bu Kanun hükümleri uyarınca görev verilen Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketlerini,

             ifade eder.

             Görevin Verilmesi

             Madde 4 -

a) Erişme kontrollü karayollarının (otoyolların) yapımı, bakımı ve işletilmesi ile yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesinde sermaye şirketleri görevlendirilebilir.

             b) Genel Müdürlükçe yapılmış ve yapılmakta olan otoyollar üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı ve işletilmesi şirketlere yaptırılabilir.

             (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlendirme ve yaptırma ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle tespit edilir.

             Madde 5 - (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005 - 5335/17 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre verilecek görev, tespit edilen görev yerinde bütün tesisleri ile birlikte otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin projelendirilerek veya projesine göre yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsayabileceği gibi mevcut otoyolların, işletme ve bakım tesislerinin veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bakımı, iyileştirilmesi, genişletilmesi veya işletme haklarının devri şeklinde de olabilir.

             Sözleşmeler 49 yıla kadar süreli olarak düzenlenir. Bu süre, bütün tesislerin yapım, bakım ve işletilmesini de kapsar.

             Görevli şirket, görevlendirildiği işleri, Genel Müdürlüğün uygun göreceği şahıs veya kuruluşlar eliyle de yaptırabilir. Bu halde dahi görevli şirketin Genel Müdürlüğe karşı yükümlülükleri devam eder.

             Görevin Sona Ermesi

             Madde 6 - Otoyol ile bütün tesisleri ve müştemilatı; sözleşmenin sona ermesi ile birlikte, her türlü borç ve taahhütlerden ari ve kullanılabilir durumda Genel Müdürlüğe bedelsiz olarak ve kendiliğinden geçer.

             Sözleşmeler, görevli şirketin acze düşmesi veya sözleşme şartlarını ihlal etmesi halinde, Genel Müdürlükçe süresinden önce de feshedilebilir.

             Sözleşmenin sona ermesine ilişkin hükümler ile sona ermenin sonuçları sözleşmede düzenlenir.

             Tarife Belirleme Esasları

             Madde 7 - Otoyol geçiş ücretleri tarifesi, görevli şirketin talebi, Karayolları Genel Müdürünün teklifi üzerine Bakan onayı ile tespit edilir.

             Tarifenin tespitinde, otoyol gelirini makul seviyede tutacak trafik dengesi, maliyeti oluşturan çeşitli harcamalar, mahalli şartlar, bu yola işletme devresinde yapılan yatırımlar ile bu kabil yollardan içte ve dışta alınan ücret seviyeleri dikkate alınarak bu tür yatırımları mümkün kılıcı ve teşvik edici bir gelir seviyesinin sağlanması esas alınır.

             Kamulaştırma

             Madde 8 - Otoyol ve tesislerin gerekli kamulaştırma işlemleri Genel Müdürlükçe ve Genel Müdürlük adına yapılır. Görev sözleşmelerinde, kamulaştırma bedelinin tamamen veya kısmen, şirketçe Genel Müdürlüğe ödenmesi hususu hükme bağlanabilir.

             Mülkiyet

             Madde 9 - Kamulaştırılmış arsa veya arazi ile üzerinde yapılacak tesislerin mülkiyeti Genel Müdürlüğe aittir ve Devlet malı hükmündedir.

             Ancak, otoyol ve tesislerin yapımı sırasında ve işletme süresinde her türlü hukuki, cezai ve mali sorumluluk, görevli şirkete aittir.

             Görevin Devri

             Madde 10 - Görevin kısmen veya tamamen devri konusunda, görevin verilmesine ilişkin usul ve esaslar uygulanır.

             Yönetmelik

             Madde 11 - Bu Kanunun uygulanması ile ilgili hususlar, Bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir.

             Yürürlük

             Madde 12 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

 

             Madde 13 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

YASAL KORUMA

Derneğin ve resmi www.trafik.org.tr web sitesinin isim, marka ve logo hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman ve eserlere ait bütün hakları saklıdır. Site içersindeki hiçbir yazı, doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, her ne suretle olursa olsun görsel ve yazılı basında, başka yerlerde yayınlanamaz ve kullanılamaz. Site içinde yer verilen eser ve çalışmaların bütün hakları derneğimize ait olup izin alınması ve kaynak gösterilmesi şartıyla kişi veya kurumlarca kullanılabilir. Sitede yayımlanan eserlerin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu eser sahiplerine aittir. Bu hususlara aykırı hareket edenler hakkında bütün yasal haklarımız saklıdır.

TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ MURACAAT veya DANIŞMA TELEFONLARI
Polis: 155, Jandarma: 156, İlk ve Acil yardım: 112, Karayolları: 159
Sigorta Fonu (İstanbul: 0212 324 1950, Ankara: 0312 204 6414)
Güvence Hesabı: 0212 324 4500

ÖNERDİĞİMİZ YERLİ ve YABANCI TRAFİK SİTELERİ

Türk Sürüş AkedemisiMesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi Türkiye Şoförler ve Otomotivciler Federasyonu Association for Safe International Road Trawel European Federation of Road Traffic Victims National Association of Women Higways Safety Leaders Marmara Nakliyeciler Terminali Frenteknik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Karayolları Genel Müdürlüğü International Road Federation