KARAYOLU TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ

ROAD TRAFFIC AND SAFETY ASSOCIATION - ANKARA

FACEBOOK'TA BİZİ TAKİP EDİN

Google+ 'DA BİZİ TAKİP EDİN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ERİŞME KONTROLLÜ KARAYOLU (OTOYOL) YAPIMI, BAKIMI VE İŞLETİLMESİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 01/03/1993 - 93/4186

 

    Dayandığı Kanun Tarihi - No: 28/05/1988 - 3465

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 14/04/1993 - 21552

  

  BİRİNCİ KISIM :

GENEL ESASLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve işletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, tüm tesisleri ile erişme kontrollu karayollarının (otoyolların) veya Genel Müdürlükçe yapılmış veya yapılacak otoyolları üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile sermaye şirketlerinin görevlendirilmesi, sözleşme yapılması, görevlerin yürütülmesi, denetlenmesi, sona ermesi ve tarifelerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

    HUKUKİ DAYANAK

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakımı ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

    TANIMLAR

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kanun: 3465 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Dışındaki Kuruluşların Erişme Kontrollu Karayolu (Otoyol) Yapımı, Bakım ve İşletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunu,

    b) Bakan : Bayındırlık ve İskan Bakanını,

    c) Bakanlık : Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

    d) Genel Müdür : Karayolları Genel Müdürünü,

    e) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

    f) Otoyol : Üzerinde erişme kontrolunun uygulandığı karayolunu,

    g) Bakım-İşletme Tesisi : Yolun bakım ve işletme gibi hizmetleri ile ilgili tüm yapı ve tesisleri,

    h) Yolculukla İlgili Hizmet Tesisleri : Otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, tamirhane gibi yolculukla ilgili tesisleri,

    ı) Görev Yeri : Tespit edilen belirli güzergahtaki tüm tesisleri ile birlikte otoyolun bulunduğu yeri veya yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerinde tespit edilen yolculukla ilgili hizmet tesislerinin bulunduğu yeri,

    j) Görevli Şirket : Tüm tesisleriyle otoyolların veya yapılmış veya yapılacak otoyollar üzerindeki yolculukla ilgili hizmet tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi ile görevlendirilen Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketini,

    k) Sözleşme : Verilen görevin yerine getirilmesi şartlarını belirtmek üzere Genel Müdürlük ile görevli şirket arasında aktedilen sözleşmeyi,

    l) İstekli : Göreve talip olan, Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketleri veya 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulması taahhüt edilen anonim şirketleri,

    m) Belli İstekli : Önseçim Komisyonunca yeterli görülen istekli

    n) Şartname : Görevle ilgili genel, özel, teknik ve idari esas ve usulleri gösteren belge veya belgeleri,

    o) Görevlendirme : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, önseçimle yeterlilikleri belirlenmiş, istekliler arasından seçilecek birinin görevlendirildiğini gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

    ifade eder.

    GÖREV YERİNİN TESPİTİ

    Madde 5 - Görev yeri, Genel Müdürlükçe belirlenen otoyol ağı üzerinde Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile tespit edilir.

    GÖREV KAPSAMI

    Madde 6 - Verilecek görev; bütün tesisleri ile birlikte otoyolun veya yolculukla ilgili hizmet tesislerinin, Genel Müdürlükçe yapılmış veya yaptırılmış projesine, sözleşmeye ve sözleşme eki şartnamelere, standartlara göre yapımı, bakımı ve işletilmesini veya proje yapımı da dahil yapımı, bakımı ve işletilmesini kapsar.

    FİNANSMAN

    Madde 7 - Görev kapsamındaki işlerin gerçekleştirilmesi için gerekli bütün finansman görevli şirketçe sağlanır ve her türlü harcama görevli şirketçe yapılır.

    Projelerin Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) nın uygun görüşü ile, Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde finansmanı ve gerçekleştirilmesi de mümkündür.

    Mali kaynak sağlanması konusunda Genel Müdürlük herhangi bir yükümlülüğe giremez.

    İSTEKLİLERDE ARANACAK ÖN SEÇİME KATILABİLME ŞARTLARI

    Madde 8 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak işlere katılabilmek için;

    a) Özel hukuk hükümlerine göre Türkiye'de kurulmuş sermaye şirketi veya 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulması taahhüt edilen anonim şirket olmak,

    b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek,

    c) Kanuni ikametgahını bildirmek,

    d) Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak,

    e) İstenilen teminat ve belgeleri vermek,

    şarttır.

    ÖN SEÇİM VE GÖREVLENDİRMEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

    Madde 9 - Aşağıda yazılı olanlar önseçime veya görevlendirmeye katılamazlar:

    a) Görevlendirme konusu işle ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak, onaylamak veya denetlemekle görevli olanlar ile belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının (yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç) ortak oldukları sermaye şirketleri,

    b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler ile bu Yönetmelik hükümlerine göre geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlar,

    c) Belgelerin kesin kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçmedikçe görevlendirme belgelerinin hazırlanması ile ilgili müşavirlik hizmetlerini yüklenmiş olanlar,

    Yukarıdaki bentlerde belirtilen gerçek veya tüzel kişiler ile (a) bendinde belirtilen kişiler, vekil veya temsilci sıfatları ile de olsa dolaylı olarak görevlendirmeye katılamazlar. Bu yasaklara rağmen katılanların teminatı Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilir, üzerine görevlendirme veya sözleşme yapılmışsa iptal edilir.

    ŞARTNAMELER

    Madde 10 - Genel Müdürlükçe hazırlanan veya hazırlattırılan görev konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname, varsa ekleri ve ön seçim dökümanları Bakan onayı ile kesinleşir.

    Ancak 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yap-işlet-devret modeli kapsamına alınan projeler için Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) nın ön oluru ayrıca istihsal edilir.

    Şartnamelerde görevin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur:

    a) Görevin niteliği, nevi ve kapsamı,

    b) Geçici ve kesin teminatın oranları ve şartları,

    c) Görev yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,

    d) Görev konusu işlere başlama ve bitirme tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar,

    e) Sermaye şirketlerinde aranılan şartlar ve belgeler,

    f) Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespitte Genel Müdürlüğün serbest olduğu,

    g) Görevlendirme kararının alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Bakan tarafından onaylanacağı veya iptal edilebileceği,

    h) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

    i) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,

    j) İhtilafların çözüm şekli.

    DÜZELTME, DEĞİŞİKLİK VE AÇIKLAMA

    Madde 11 - Genel Müdürlük, teklif verme tarihi ile teklif vermeye dayanak teşkil eden belgelerde her türlü düzeltme, değişiklik veya açıklamayı yazılı olarak yapmaya yetkilidir. Bu belgelerdeki düzeltme, değişiklik veya açıklamalar ile teklif verme yeri, günü ve saatindeki değişiklikler teklif verme tarihine 15(onbeş) gün kalıncaya kadar yapılabilir ve isteklilere tebliğ edilir.

    Birinci fıkraya göre yapılan düzeltme, değişiklik veya açıklamalar teklif vermeye davet edilen şirketlere Genel Müdürlük tarafından gönderilir. Şirketler tekliflerini, bu ekleri de gözönüne alarak hazırlamak ve bu ekleri teklif dosyası içinde bulundurmak zorundadırlar.

    Birinci fıkra hükmü dışında Genel Müdürlük mensubu hiç bir kimsenin teklif belgelerinin hiç bir yerinde düzeltme, değişiklik veya açıklama yapmaya veya Genel Müdürlüğü bağlayıcı davranışlarda bulunmaya yetkisi yoktur.

    PROJELER

    Madde 12 - Projeler, önceden Genel Müdürlükçe hazırlanmış veya hazırlattırılmış olabileceği gibi, görevli şirkete de görev kapsamı içinde, nitelikleri, standartları, teknik şartları ve diğer hususlar Genel Müdürlükçe tespit edilen esaslara göre hazırlatılabilir.

    Bu projeler Genel Müdürlükçe onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

    Nitelikler, standartlar, teknik şartlar ve diğer hususlar ile projelerde gerekli görülen değişiklikler Genel Müdürlük onayı ile yapılabilir.

    Güzergahın kesinleşmesi sırasında 1593 sayılı Erişme Kontrollu Karayolları Kanunu ve diğer mevzuatla ilgili olarak kamu kuruluşlarından alınacak izin ve benzeri işlemlerde Genel Müdürlük kendi görevleri çerçevesinde aracı ve yardımcı olur.

    İKİNCİ KISIM : ORTAK HÜKÜMLER

    BİRİNCİ BÖLÜM : GÖREVİN VERİLMESİYLE İLGİLİ HAZIRLIKLAR

    BEDEL TAHMİNİ

    Madde 13 - Görevin niteliği gereği, bedel tahmini yapılması zorunlu değildir.

    ONAY BELGESİ

    Madde 14 - Görevlendirilmesi yapılacak her görev için Bakan onayına sunulmak üzere bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde görevlendirme konusu olan görevin nevi, niteliği, kapsamı, varsa proje numarası, görevin verilmesinde uygulanacak usul, geçici teminat, yapım kesin teminatı ve işletme teminatı oranları belirtilir.

    Onay belgesinde ayrıca şartname ve eklerinin bir bedel karşılığı verilip verilmeyeceği, bedel karşılığında verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.

    ŞARTNAMELERİN VERİLMESİ

    Madde 15 - Görevlendirmesi yapılacak göreve ait şartnameler ve eklerinin tasdikli örnekleri onay belgesindeki esaslara göre isteyenlere verilir.

    Şartname ve ekleri Genel Müdürlük'te bedelsiz görülebilir.

    ÖNSEÇİM VE GÖREVLENDİRME KOMİSYONLARI

    Madde 16 - Genel Müdür;

    a) İstekli şirketlerin müracaatlarını değerlendirmek üzere iş alanında uzman memurlardan en az beş asil ve beş yedek üyeden oluşan bir önseçim komisyonunu,

    b) Görevlendirme işlerini düzenlemek ve yürütmek üzere görev konusu iş alanında uzman en az beş asil ve beş yedek üyeden oluşan bir görevlendirme komisyonunu,

    c) Komisyonlara yardımcı olmak üzere, görevlendirme kararlarına katılmamak şartıyla gereği kadar memur ve uzmanı,

    görevlendirir.

    Yukarıdaki komisyonların başkanları üyeler arasından Genel Müdür tarafından belirlenir.

    KOMİSYONLARIN ÇALIŞMASI

    Madde 17 - Önseçim ve görevlendirme komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.

    GÖREVLENDİRME İŞLEM DOSYASININ DÜZENLENMESİ

    Madde 18 - Görevlendirme suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, varsa tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, gerekli projeler, duyuruya ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler bulunur.

    İSTEKLİLERDE ARANACAK NİTELİKLER VE İSTENECEK BELGELER

    Madde 19 - Görevlendirmenin en elverişli koşullarla sonuçlanmasını sağlamak amacıyla, isteklilerde mali ve teknik yeterlilik ve nitelikler aranır. Bu amaçla puanlama esaslarına göre önseçim yapılır.

    Önseçime müracaat eden şirketlerin yeterliliklerini tespit etmek için görevin özelliğine bağlı olarak istenecek bilgi ve belgelerin neler olduğunu, bu bilgi ve belgelerin hangi esaslara göre değerlendirileceğini belirten ön seçim dökümanları Genel Müdürlükçe hazırlanır. Önseçim dökümanlarındaki formlara uygun olarak istekliler tarafından hazırlanan bilgi ve belgelere verilebilecek maksimum puanları gösterir bir puanlama cetveli de önseçim dökümanları arasında yer alır.

    Önseçim dökümanlarında;

    a) Sermaye şirketinin ana sözleşmesini ve sermaye yapısına,

    b) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulması taahhüt edilen anonim şirket ile ilgili olarak ortaklık kurulacak firmaların taahhütnameleri ve sermaye yapılarına,

    c) Sermaye şirketince veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketçe öngörülen finansman modeline,

    d) Görevin nasıl bir organizasyonla gerçekleştirileceğine,

    e) Sermaye şirketinin veya kurulması taahhüt edilen anonim şirketi oluşturulacak ortakların görev kapsamı işlerdeki deneyimine,

    f) Genel Müdürlükçe gerekli görülecek diğer hususlara,

    ait bilgi ve belgeleri isteyen formlar bulunur.

    İsteklilerin önseçim dökümanlarında belirtilen bilgi ve belgeleri eksiksiz vermeleri ve Türkiye'de tebligat için adres göstermeleri zorunludur.

    GÖREVLENDİRME İÇİN ÖNSEÇİM İLANI

    Madde 20 - Görev konusu işler, isteklilere Resmi Gazete'de ve yurt içinde dağıtımı yapılan yüksek tirajlı iki gazetede önseçim için belirlenen son müracaat tarihinden en az 30 gün önce olmak üzere ve birer defa ilan yapılarak duyurulur.

    ÖNSEÇİM İLANINDA BULUNMASI ZORUNLU HUSUSLAR

    Madde 21 - İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

    a) İsteklilerin Türkiye'de kurulu sermaye şirketi veya 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununa göre kurulması taahhüt edilen anonim şirket olacağı,

    b) Görevin niteliği, yeri ve kapsamı,

    c) Önseçim belgelerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

    d) Önseçim için istenen belgelerin nereye ve hangi tarih ve saate kadar teslim edileceği,

    TEKLİF VERMEYE DAVET

    Madde 22 - Önseçim komisyonunca yeterli görülen isteklilere belirtilen gün ve saatte tekliflerini vermeleri için en az 45 (kırkbeş) gün önce iadeli taahhütlü bir davet mektubu gönderilir veya imza karşılığı teslim edilir.

    ÖNSEÇİM VE GÖREVLENDİRME İÇİN SON BAŞVURU TARİHLERİNİN TATİL GÜNÜNE RASTLAMASI

    Madde 23 - Önseçim ve görevlendirme için son başvuru tarihleri tatil gününe rastlamışsa, önseçim başvurusu ve görevlendirme tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ilan edilen saat değişmez.

    TEKLİFLERİN AÇILMA ZAMANI

    Madde 24 - Tekliflerin açılma zamanı, idarelerin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, PTT veya TRT idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

    TEKLİFLERLE İLGİLİ MASRAFLAR

    Madde 25 - Kabul edilsin veya edilmesin teklif veren sermaye şirketlerinin teklifleri ile ilgili her türlü masraf kendilerine aittir.

    GEÇİCİ TEMİNAT

    Madde 26 - Teklif verenlerden teklif mektubu ile beraber finansman analiz raporunda gösterilen, proje dahil, yapım maliyeti üzerinden en az %1 (yüzdebir) en çok %3 (yüzde üç) oranında geçici teminat alınır.

    Görevlendirilmesine karar verilen şirketin sözleşme yapmaktan kaçınması veya kesin teminatı vermemesi durumunda, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, görevlendirme kararı kaldırılır ve geçici teminatı Genel Müdürlükçe gelir kaydedilir.

    TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER

    Madde 27 - Geçici teminat, yapım kesin teminatı veya işletme teminatı olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

    a) Tedavüldeki Türk parası,

    b) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yetkilendirilen bankaların verecekleri teminat mektupları,

    c) Devlet tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller, hazine bonoları,

    d) 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması

    Hakkında Kanuna göre çıkartılan menkul kıymetler.

    Tahviller, bonolar ve menkul kıymetlerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

    Teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından, Genel Müdürlük saymanlığına yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamazlar. Görevlendirilen isteklinin teminat mektubu görevlendirmeden sonra saymanlık müdürlüğüne teslim edilir; kendilerine görev verilmeyen isteklilerin geçici teminatları geri verilir.

    TEMİNAT MEKTUPLARI

 

    Madde 28 - Bankaların 3465 sayılı Kanun kapsamındaki işler için verecekleri teminat mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir

YASAL KORUMA

Derneğin ve resmi www.trafik.org.tr web sitesinin isim, marka ve logo hakları, içeriği, şablonu, tasarımı, site içindeki tüm doküman ve eserlere ait bütün hakları saklıdır. Site içersindeki hiçbir yazı, doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, her ne suretle olursa olsun görsel ve yazılı basında, başka yerlerde yayınlanamaz ve kullanılamaz. Site içinde yer verilen eser ve çalışmaların bütün hakları derneğimize ait olup izin alınması ve kaynak gösterilmesi şartıyla kişi veya kurumlarca kullanılabilir. Sitede yayımlanan eserlerin her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu eser sahiplerine aittir. Bu hususlara aykırı hareket edenler hakkında bütün yasal haklarımız saklıdır.

TRAFİK ve YOL GÜVENLİĞİ MURACAAT veya DANIŞMA TELEFONLARI
Polis: 155, Jandarma: 156, İlk ve Acil yardım: 112, Karayolları: 159
Sigorta Fonu (İstanbul: 0212 324 1950, Ankara: 0312 204 6414)
Güvence Hesabı: 0212 324 4500

ÖNERDİĞİMİZ YERLİ ve YABANCI TRAFİK SİTELERİ

Türk Sürüş AkedemisiMesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi Türkiye Şoförler ve Otomotivciler Federasyonu Association for Safe International Road Trawel European Federation of Road Traffic Victims National Association of Women Higways Safety Leaders Marmara Nakliyeciler Terminali Frenteknik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Karayolları Genel Müdürlüğü International Road Federation